REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

batholds.com

z dnia 1 październik 2020

 

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy BatHolds, dostępny pod adresem internetowym www.batholds.com, prowadzony jest przez firmę Bat Holds Bartłomiej Opiela, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 625 227 58 86, REGON 365943368
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki – zgodnie z §1 niniejszego Regulaminu.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym podanym w §1 niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w klepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – aplikacja informatyczna Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towaru.
 18. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 • 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Bat Holds Bartłomiej Opiela z siedzibą w Sosnowcu ul. Powstańców Śląskich 18,  sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego batholds.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych – przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, JavaScript i cookies oraz rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego batholds.com przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego batholds.com.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie sklepu.
 7. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy.
 8. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
 • 4 Warunki sprzedaży
 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W koszyku zamówień Klient dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 4. Sklep internetowy batholds.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 5. Aby złożyć zamówienie, należy założyć Konto w Sklepie poprzez wypełnienie Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto wymaga podania loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 8. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 • zalogować się na Konto w Sklepie poprzez Formularz logowania,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 • opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub e-przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Sprzedawca dostarcza wszystkie Produkty po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W chwili dostawy Sklep internetowy batholds.com dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Klienta. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Klienta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Faktura na zakupiony towar jest wysyłana Klientowi automatycznie.
 • 5 Formy płatności

 

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
 • przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:

Dla wpłat w walucie polski złoty:65 1020 2313 0000 3602 0558 6112PKO Bank Polski S.A.Dla wpłat w walucie Euro:64 1020 2313 0000 3802 0643 5558BIC SWIFT BPKOPLPWPKO Bank Polski S.A.

 • e-przelewem za pośrednictwem Przelewy 24
 • e-przelewem za pośrednictwem PayPal
 • gotówką w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru.
 1. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).
 • 6 Formy i koszty dostawy
 1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu za pośrednictwem kuriera
 2. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).
 • 7 Reklamacje Konsumenckie
 1. Sklep internetowy batholds.com ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Klient jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby firmy,
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail.
 1. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 2. Klient obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. W przypadku uznania roszczeń Klienta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów, ponosząc koszty związane ze zwrotem towaru. 
 2. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów.
 3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji.
 4. Sprzedawca zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru. 
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument odsyła towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu 14 dni.
 7. Odsyłany produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego batholds.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.